title
The Metamorphosis of Filipino as National Language (...continued)

by Jessie Grace U. Rubrico

REFERENCES:

ALMARIO, VIRGILIO S. 1997. "Mulang Tagalog hanggang 
    Filipino."In  Daluyan. Vol. VIII, No.1-2 (1997).
    Quezon City: Sentro ng Wikang Pilipino, University of the 
    Philippines System. pp.1-10.

ATIENZA, MA.ELLA. 1996. "Ang Pulitika sa Paggawa ng 
    Palisi ng Wika."  In Constantino and Atienza (eds.) Mga 
    Piling Diskurso sa Wika at Lipunan. Quezon City: UP
    Press. pp. 133-156.

CONSTANTINO, ERNESTO A. 1996. "Mga Linggwistik na 
    Ilusyon sa Pilipinas." In Constantino and Atienza (eds.). Mga 
    Piling Diskurso  sa Wika at Lipunan. Quezon City: UP 
    Press. pp.179-186.

_____________, Rogelio Sicat and Pamela Cruz. 1974. 
    Pilipino  o Filipino?   Manila: Rex Bookstore.

CRUZ, ISAGANI R, 1997. "Ang Filipino sa Internet." In 
    Daluyan, Vol VIII, No 1-2 (1997). Quezon City: Sentro ng 
    Wikang Filipino. UP  System.  pp. 69-74.

FLORES, PATRICK D. 1996.  "Pamamangka sa Maraming 
    Ilog: Ang Deseminasyon  ng Filipino atang mga Daluyan nga 
    Kulturang Popular."  In Constantino and Atienza (eds.).Mga 
    Piling Diskurso sa Wika at  Lipunan. Quezon City: UP 
   Press.  pp. 219-230.

LIWAYWAY PUBLISHING HOUSE. BISAYA (Nag-unang
    sinemanang Magasin sa Binisaya). Oktubre 16, 1996; 
    Marso 26, 1997; and Hunyo 25, 1997. Makati:

LOPEZ CECILIO. 1932. "Our Language Problems." Philippine 
    Social  Science Review, Vol. IV. No. 2 (April 1932). 
    pp. 93-100.

MACEDA, TERESITA G.1996. "Wikang Pambansa: 
    Pagpapalaya kay Bighani." In Constantino and Atienza (eds). 
    Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan. Quezon City:UP 
    Press. pp 187-194.

ROMUALDEZ, NORBERTO.1936 . "Our Common Tongue  
    PSSHR, Vol. *, No. 4 ( Dec. 1936 ) 
    p302.

RUBRICO, JESSIE GRACE U. 1997. "An Annotated 
    Bibliography of Works and Studies on the History, Structure, 
    and Lexicon of the Cebuano Language: 1610 to1996." Thesis 
    (MA Linguistics),University of the Philippines, Diliman,
    Quezon City.

SANTOS, EMMANUEL. 1976. The Constitution of the 
    Philippines: Notes and Comments. Manila: The Philippine 
    Society of Constitutional   Law, Inc.

Back to : Online Papers       
Previous Page                


Maintained by Mark Rubrico